Digwyddiadau Lleol Llanbed : Local Lampeter events

GWYBODAETH PWYSIG GŴYL FWYD

LLANBED 2022

 

PARCIO

Bydd system unffordd ar waith ar y campws ar y diwrnod ar gyfer dyfodiad stondinwyr, a bydd darpariaeth gyfyngedig o pharcio i ymwelwyr anabl sydd â Bathodynnau Glas.

Anogir y cyhoedd i ddefnyddio'r meysydd parcio taledig yng nghanol y dref, neu i ddefnyddio'r maes parcio dros do rhad ac am ddim ar Faes Criced y Brifysgol, os ydy'r tywydd yn braf.

Does dim darpariaeth parcio i'r cyhoedd sydd heb Bathodynnau Glas ar y campws o gwbl ar ddiwrnod yr Wyl Fwyd.

Fe fydd darpariaeth parcio am ddim ar gaeau criced y Brifysgol, ger Pontfaen.

 

Lawrlwythwch manylion y wasanaeth Bwcabus yma

 

ARDDANGOSWYR BWYD A DIOD

Bydd arddangoswyr o sectorau bwyd, diod a chrefft y rhanbarth yn bresennol ar y diwrnod, felly gwnewch bob ymdrech i flasu a phrynu eu cynnyrch gwych, a dysgu mwy am sut a ble y cafodd ei wneud.

Wedi'i osod allan mewn strydoedd a llysoedd cylchfaol, bydd yr Ŵyl Fwyd eleni yn brofiad gwell fyth gyda llif sy'n canolbwyntio ar fwyd o amgylch y digwyddiad cyfan, ac adloniant diri.

Am rhestr cyflawn o arddangoswyr  bwyd a diod eleni, ymwelwch â'r wefan eto, yn agosach i'r dyddiad.

 

Os ydych am fynychu fel arddangoswr yn yr Wyl

eleni, dilynwch y ddolen yma i'r system archebu:

https://form.typeform.com/to/DM6xQ6LA, neu cliciwch isod am rhagor o fanylion.

 

Terms and conditions

Pricing

Charities

Bursary

 

ARDDANGOSFEYDD COGINIO

Bydd arddangosfeydd Coginio yn digwydd drwy gydol yr Wyl Fwyd eleni eto, o dan gofal Hazel Thomas ac wedi ei noddi gan y Prosiect Canolfan Tir Glas.

Am rhestr cyflawn o'r Cogyddion a'r amserlen coginio, cliciwch y linc yn y brif ddewislen.

 

ADLONIANT

Bydd pabell adloniant Gŵyl Fwyd 2022  yn cynnal cystal amrywiaeth o gerddorion a pherfformwyr talentog o'r ardal â llynedd .

Cliciwch y linc yn y brif ddewislen am fanylion pellach.

 

ARDDANGOSWYR CREFFT

Ochr yn ochr â'r ffocws amlwg ar Fwyd a Diod, bydd nifer cyfyngedig o stondinau crefft o ansawdd yn arddangos yn Wyl Fwyd Llanbed yn 2022, gan arddangos y gorau o wneuthurwyr crefft y rhanbarth.

 

IMPORTANT INFORMATION FOR

LAMPETER FOOD FEST 2022

 

PARKING

There will be a one-way system in place on campus on the day for the arrival and departure of stallholders, and there is limited provision of disabled car parking for Blue Badge holders.

The public are encouraged to make use of the paid car parks in the town centre, or the free car parking made available on the University Cricket Field should be weather be agreeable.

There is no provision of parking on campus for the visiting public without a Blue Badge on the day of the FoodFest.

There will be free parking provision on the University Cricket field, near Pontfaen.

 

Download information on the Bwcabus service here

 

FOOD AND DRINK EXHIBITORS

Exhibitors from the region's food, drink and craft sector will be in attendance on the day, so please make every effort to taste and purchase their wonderful produce, and learn more about how and where it was made.

Laid out in zoned streets and courts, this year's FoodFest will be an even better experience with a food-focused flow around the whole event, and entertainment aplenty.

For a complete list of  food & drink exhibitors, please visit the website again nearer the date.

 

If you'd like to attend as an exhibitor, follow this link to the bookings system: https://form.typeform.com/to/DM, or click below for further details.

 

Terms and conditions

Pricing

Charities

Bursary

 

COOKERY DEMONSTRATIONS

There will be Cookery demonstrations occurring throughout the day this year again, overseen by Hazel Thomas, and sponsored by the Canolfan Tir Glas Project.

For a complete list of Chefs and the Cookery Timetable, click the link in the main menu.

 

ENTERTAINMENT

The entertainment tent at the 2022 FoodFest will host as wonderful an array of musicians and performers as the last event in 2019.

Click the link in the main menu for further details.

 

CRAFT EXHIBITORS

Alongside the obvious focus on Food & Drink, there will be a limited number of quality craft stalls exhibiting at the FoodFest in 2022, showcasing the best of the region's artisan makers.

 

Mae croeso i chi gysylltu â ni gydag unrhyw ymholid drwy ebost unrhyw bryd:

 foodfest@lampeterevents.co.uk - diolch.

You are welcome to contact us with any enquiries through email at any time :

foodfest@lampeterevents.co.uk - thank you.

 

Privacy Policy

SITE DESIGNED AND MAINTAINED BY

Y STIWDIO BRINT