Digwyddiadau Lleol Llanbed : Local Lampeter events

ARDDANGOSWYR | EXHIBITORS

 

Bydd arddangoswyr o sectorau bwyd, diod a chrefft y rhanbarth yn bresennol ar y diwrnod, felly gwnewch bob ymdrech i flasu a phrynu eu cynnyrch gwych, a dysgu mwy am sut a ble y cafodd ei wneud. Bydd bar alcohol drafft hefyd yn cael ei redeg gan Ford Gron Llanbedr Pont Steffan i helpu i godi arian i gynnal digwyddiadau lleol yn ddiweddarach yn y flwyddyn.

Rydym yn obeithiol fydd hefyd arddangosfeydd coginio i'ch difyrru trwy gydol y dydd.

 

Exhibitors from the region's food, drink and craft sector will be in attendance on the day, so please make every effort to taste and purchase their wonderful produce, and learn more about how and where it was made. There will also be a draught alcohol bar run by Lampeter Round Table to help raise funds to run local events later in the year.

We are hopeful there will also be cooking demonstrations to keep you entertained throughout the day.

 

Mae croeso i chi gysylltu â ni gydag unrhyw ymholid drwy ebost unrhyw bryd: foodfest@lampeterevents.co.uk

You are welcome to contact us with any enquiries through email at any time :  foodfest@lampeterevents.co.uk

LLEOLIAD YR ŴYL FWYD 2022

 

Mae'r Gŵyl Fwyd yn cael ai chynnal ar diroedd hyfryd Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant unwaith yn rhagor, yng nghanol tref Llanbed. Gweler y map isod i weld y campws yng ngyddestun y dref, ac hefyd lleoliad maesydd parcio yn y cyffiniau.

Bydd system unffordd ar waith ar y campws ar y diwrnod ar gyfer dyfodiad stondinwyr, a bydd darpariaeth gyfyngedig o pharcio i ymwelwyr anabl sydd â Bathodynnau Glas.

Does dim darpariaeth parcio i'r cyhoedd sydd heb Bathodynnau Glas ar y campws o gwbl ar ddiwrnod yr Wyl Fwyd.

Defnyddiwch y maes parcio am ddim a ddarperir ar Faes Criced PCYDDS get Pontfaen, os gwelwch yn dda.

 

Gwyl Fwyd 2022 FoodFest

Maesydd Parcio Cyhoeddus

Public Car Parks

Parciau a Gerddi Cyhoeddus

Publicly Parks and Gardens

FOOD FEST LOCATION 2022

 

This year's FoodFest will be hosted once again on the delightful campus of University of Wales Trinity Saint David, in the centre of Lampeter town. See the map below to view the campus  within the context of the town, and also the locations of the public car parks in the vicinity.

There will be a one-way system in place on campus on the day for the arrival and departure of stallholders, and there is limited provision of disabled car parking for Blue Badge holders.

There is no provision of parking on campus for the visiting public without a Blue Badge on the day of the FoodFest.

Please make use of the free car parking provided at the UWTSD Cricket Field near Pontfaen.

Privacy Policy

SITE DESIGNED AND MAINTAINED BY

Y STIWDIO BRINT