Digwyddiadau Lleol Llanbed : Local Lampeter events

GŴYL FWYD LLANBED 2019 - yn ei 22ain flwyddyn | LAMPETER FOOD FEST 2019 - in its 22nd Year!

 

Bydd yr Ŵyl Fwyd yn cael ei chynnal ddydd Sadwrn 27 Gorffennaf, ac mae'r ŵyl eleni o dan reolaeth pwyllgor digwyddiadau sydd newydd ei ffurfio, a sydd yn gwbl annibynnol ar y sefydliad blaenorol. Mae'r gwirfoddolwyr newydd wedi gwneud gwaith gwych i sicrhau bod gŵyl eleni yn darparu diwrnod allan gwerth chweil i'r teulu oll.

 

The Food Fest is set to take place on Saturday the 27th of July, and this year's festival is under the management of a newly-formed Lampeter events committee that is completely independent of the previous establishment. The new volunteers have worked tirelessly to ensure that this year’s festival provides a wonderful day out for the whole family.

CLICIWCH YMA AM RHESTR STONDINWYR 2019 | CLICK HERE FOR A LIST OF 2019 STALLHOLDERS

 

Bydd dros 90 o arddangoswyr o sector bwyd, diod a chrefft y rhanbarth yn bresennol ar y diwrnod, felly gwnewch bob ymdrech i flasu a phrynu eu cynnyrch gwych, a dysgu mwy am sut a ble y cafodd ei wneud. Bydd bar alcohol drafft hefyd yn cael ei redeg gan Ford Gron Llanbedr Pont Steffan i helpu i godi arian i gynnal digwyddiadau lleol yn ddiweddarach yn y flwyddyn.

Mae gennym grefftwyr o bob rhan o'r rhanbarth yn ymuno â ni i arddangos eu nwyddau yn yr ŵyl,  ag arddangosfeydd coginio i'ch difyrru trwy gydol y dydd.

 

CLICIWCH YMA AM WYBODAETH PELLACH AR ARDDANGOSFEYDD COGINIO 2019 A'R COGYDDION

 

Over 90 exhibitors from the region's food, drink and craft sector will be in attendance on the day, so please make every effort to taste and purchase their wonderful produce, and learn more about how and where it was made. There will also be a draught alcohol bar run by Lampeter Round Table to help raise funds to run local events later in the year.

We have crafters from all over the region joining us to show off their wares at the festival, and cooking demonstrations to keep you entertained throughout the day.

 

CLICK HERE FOR FURTHER INFO ON THE 2019 COOKERY DEMONSTRATIONS AND CHEFS

AMSERLEN ADLONIANT | ENTERTAINMENT SCHEDULE

 

Bydd pabell adloniant eleni yn cynnal amrywiaeth o gerddorion a pherfformwyr talentog o'r ardal, gyda setiau'n cael eu perfformio gan Candy Mountain a Tribal Unity Wales ymhlith llawer eraill!

 

This year's entertainment tent is set to host an array of talented musicians and performers from the area, with sets being performed by Candy Mountain and Tribal Unity Wales among many others!

LLEOLIAD YR ŴYL FWYD | FOOD FEST LOCATION

 

Mae'r Gŵyl Fwyd yn cael ai chynnal ar diroedd y Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, yng nghanol tref Llanbed.

Bydd system unffordd ar waith ar y campws ar y diwrnod ar gyfer dyfodiad stondinwyr, a bydd darpariaeth gyfyngedig o pharcio i ymwelwyr anabl sydd â Bathodynnau Glas.

 

Lampeter Food Fest is bring hosted on the campus of University of Wales Trinity St David, in the centre of Lampeter town. There will be a one-way system in place on the day for the arrival of stallholders to the site, and there will be limited provision of disabled parking for visitors that are Blue Badge holders.

 

Mae croeso i chi gysylltu â ni gydag unrhyw ymholid drwy ebost unrhyw bryd:  foodfest@lampeterevents.co.uk - diolch.

You are welcome to contact us with any enquiries through email at any time :  foodfest@lampeterevents.co.uk - thank you.

 

 

DIOLCH I HOLL WIRFODDOLWYR ELENI AM EU CEFNOGAETH, Â DIOLCHIADAU ARBENNIG I:

THANK YOU TO ALL VOLUNTEERS FOR THEIR SUPPORT THIS YEAR, WITH A SPECIAL THANKS TO:

 

Ann Bowen-Morgan, Sian Davies, Nicola Doyle, Kyle Erickson,

Gareth Harries, Meleri Morgan, Rob Phillips, Cerdin Price

David Smith, Jeremy Smith, Hazel Thomas, Selwyn Walters

Sarah Ward, Aled Williams, Jonny Williams

 

Privacy Policy

SITE DESIGNED AND MAINTAINED BY

Y STIWDIO BRINT

Estynnwn diolch gwresog at y noddwyr canlynol, sydd wedi rhoi symiau hael o dros £150 tuag at Gŵyl Fwyd Llanbed eleni.

We extend thanks to the following sponsors, who have generously donated sums of £150 or more towards this year's Lampeter Food Fest.