Digwyddiadau Lleol Llanbed : Local Lampeter events

CROESO I LANBED  |  WELCOME TO LAMPETER

GWYBODAETH GŴYL FWYD LLANBED  -  LAMPETER FOOD FEST INFORMATION

 

Yn anffodus bu rhaid dewis peidio â chynnal yr Ŵyl Fwyd yn 2020 er  mwyn sicrhau iechyd y cyhoedd led-led Cymru yn  stod yr argyfwng Covid-19, ond disgwylir i'r ŵyl ddychwelyd unwaith bod hi'n ddiogel i wneud.

Gweler gwybodaeth cyffredinol am yr Ŵyl hyfryd hon isod.

 

We made the difficult decison to not host the Food Fest in 2020, to ensure the safety of the public throughout Wales during the Covid-19 crisis, but we anticipate the return of the festival when it's safe to do so.
See general information about the Lampeter Food Fest below.

LLEOLIAD YR ŴYL FWYD | FOOD FEST LOCATION

 

Mae'r Gŵyl Fwyd yn cael ai chynnal ar diroedd y Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, yng nghanol tref Llanbed.

Bydd system unffordd ar waith ar y campws ar y diwrnod ar gyfer dyfodiad stondinwyr, a bydd darpariaeth gyfyngedig o pharcio i ymwelwyr anabl sydd â Bathodynnau Glas.

 

Lampeter Food Fest is bring hosted on the campus of University of Wales Trinity St David, in the centre of Lampeter town. There will be a one-way system in place on the day for the arrival of stallholders to the site, and there will be limited provision of disabled parking for visitors that are Blue Badge holders.

 

ARDDANGOSWYR | EXHIBITORS

 

Bydd arddangoswyr o sectorau bwyd, diod a chrefft y rhanbarth yn bresennol ar y diwrnod, felly gwnewch bob ymdrech i flasu a phrynu eu cynnyrch gwych, a dysgu mwy am sut a ble y cafodd ei wneud. Bydd bar alcohol drafft hefyd yn cael ei redeg gan Ford Gron Llanbedr Pont Steffan i helpu i godi arian i gynnal digwyddiadau lleol yn ddiweddarach yn y flwyddyn.

Rydym yn obeithiol fydd hefyd arddangosfeydd coginio i'ch difyrru trwy gydol y dydd.

 

Exhibitors from the region's food, drink and craft sector will be in attendance on the day, so please make every effort to taste and purchase their wonderful produce, and learn more about how and where it was made. There will also be a draught alcohol bar run by Lampeter Round Table to help raise funds to run local events later in the year.

We are hopeful there will also be cooking demonstrations to keep you entertained throughout the day.

 

ADLONIANT | ENTERTAINMENT

 

Gobeithiwn i babell adloniant yr ŵyl nesaf cynnal cystal amrywiaeth o gerddorion a pherfformwyr talentog o'r ardal â llynedd - plis halwch e-bost i foodfest@lampeterevents.co.uk i fynegu diddordeb i wirfoddoli'ch amser a'ch talent yn yr Ŵyl Fwyd nesaf.

 

We hope to host as good an array of talented musicians and performers from the area as in the last FoodFest- please send an email to foodfest@lampeterevents.co.uk to express an interest in volunteering your time and talent at the entertainment tent in the next FoodFest.

Mae croeso i chi gysylltu â ni gydag unrhyw ymholid drwy ebost unrhyw bryd:

 foodfest@lampeterevents.co.uk - diolch.

You are welcome to contact us with any enquiries through email at any time :

foodfest@lampeterevents.co.uk - thank you.

 

Privacy Policy

SITE DESIGNED AND MAINTAINED BY

Y STIWDIO BRINT