ARDDANGOSFEYDD COGINIO 2022  |  COOKERY DEMOS 2022

Rydym yn falch o gyhoeddi y byddwn yn cynnwys Cornel Coginio yn y digwyddiad eleni eto, wedi ei noddi'n rhannol  gan Prosiect Y Canolfan Tir Glas.

Gweler isod amserlen coginio y dydd, gyda gwybodaeth am eich Cogyddion.

 

We are pleased to announce that we will be including a Cookery Demo tent at this year’s event again, kindly sponsored in part by the Canolfan Tir Glas Project.

See below for the cooking demo timetable for the day, and information on your Chefs.

10.00 - Lisa Fearn

Yn wreiddiol o Gaerfyrddin, dychwelodd Lisa i Orllewin Cymru yn 2004 gyda’i theulu. Prynodd dyddyn ger Nantgaredig, Caerfyrddin ac mae wedi mwynhau magu ei 5 o blant mewn amgylchedd gwledig (ac yn sicr amaethyddol). Mae Lisa bellach yn rhedeg ‘The Pumpkin Patch Kitchen and Garden’ Ysgol goginio a garddio yn ‘Y Sied’, ysgubor wedi’i hadnewyddu yn ei chartref yn White Mill. “Rwy’n ceisio cysylltu tyfu a choginio ein bwyd, gan ddod a gwir ddealltwriaeth o ble mae’r bwyd yn dod a beth allwn ni ei wneud ag ef”. Fel athrawes gymwysedig, cogydd a garddwr brwdfrydig a mam brofiadol, mae Lisa wrth ei bodd yn cael y cyfle i rannu’r sgiliau hyn ag eraill drwy ymweld ag ysgolion ledled Cymru, a thrwy helpu i sefydlu gerddi ysgol, a thrwy gymryd rhan mewn prosiectau cymunedol.

Although originally from Carmarthen, Lisa returned to West Wales in 2004 with her family, bought a smallholding near Nantgaredig, Carmarthen and has enjoyed raising her 5 children in a rural (and very much a farming) environment. Lisa now runs ‘The Pumpkin Patch Kitchen and Garden’ a cookery and gardening school at ‘Y Sied’, a renovated barn at her home in White Mill. “I try to link the growing and cooking of our food, bringing a real understanding of where the food comes from and what we can do with it!"

As a qualified teacher, an enthusiastic cook and gardener and an experienced mother, Lisa loves the opportunity of being able to share these skills with others by visiting schools all over Wales,

& by helping to set up school gardens, and by involvement in community projects.

 

 

11.00 - Hywel Jones

Hywel Jones yw Cogydd Gweithredol Bwyty Hywel Jones yng Nghwesty Luchnam Park. Mae Hywel wedi ennill seren Michelin yn y bwyty ers 2006. Roedd hefyd yn un o’r Cogyddion cyntaf i gystadlu yn y gyfres Great British Menu ac wedi coginio ar gyfer gwledd a'i fynychwyd gan y Frenhines. Mae Hywel yn defnyddio’r cynhwysion gorau ar ei fwydlen wrth iddo gefnogi cyflenwyr bwyd lleol. Dechreuodd Hywel ei yrfa gyda David Nichols yn Royal Garden cyn symud i weithio fel Chef de Partie mewn dau sefydliad 3-seren Michelin; Chez Nico 90 a Marco Pierre White. Datblygodd ei sgiliau fel Sous Chef iau yn y bwyty seren Michelin Le Souffle.  Yn dilyn hynny aeth ymlaen i ennill ei Seren Michelin gyntaf ym mwyty Foliage ym Mandarin Oriental Hyde Park lle bu’n Brif Gogydd am bum mlynedd. Cyn symud i Westy a Sba Lucknam Park, roedd yn Gogydd Gweithredol ym Mwyty’r Pharmacy, Notting Hill.

Hywel Jones is the Executive Chef of Restaurant Hywel Jones by Lucknam Park. Hywel has held a Michelin star at the restaurant since 2006. He was also one of the first Chefs to compete in the Great British Menu series ending up cooking for a banquet that the Queen attended. Hywel uses the finest ingredients on his menu and sources from local suppliers. Hywel started his career with David Nichols at The Royal Garden and then moved on to work as Chef de Partie in two Michelin 3-star establishments; Chez Nico at 90 and Marco Pierre White. He then furthered his skills as junior Sous Chef at Michelin starred Le Souffle. From there he went onto earn his first Michelin Star at Foliage restaurant at Mandarin Oriental Hyde Park where he was Head Chef for five years. Prior to his move to Lucknam Park Hotel and Spa, he was executive Chef at Pharmacy Restaurant in Notting Hill.

 

 

12.00 - Gareth Johns

Gareth Johns, Prif Gogydd Prydain Fawr, Llysgennad Slow Food Cymru ac ar hyn o bryd cydlynydd Cynghrair y Cogyddion yng Nghymru. Mae hefyd yn un o sylfaenwyr Cymdeithas Coginio Cymru, ac yn Gadeirydd rhanbarth Canolbarth Cymru. Cyfranogwr selog mewn addysg sgiliau a dysgu gydol oes, gan gredu’n angerddol bod ‘gwybodaeth na rennir yn cael ei gwastraffu’. Bu hefyd yn Aelod o’r Tîm Coginio Cenedlaethol am ddeng mlynedd, ac mae wedi teithio ledled y byd yn hyrwyddo bwyd a diod fendigedig Cymru. Yn ei swydd bob dydd, Gareth yw Prif Gogydd Gwesty’r Wynnstay ym Machynlleth.

Gareth Johns is Master Chef of Great Britain, is the Slow Food Ambassador Chef for Wales and currently co-ordinator for the Chefs’ Alliance in Wales. He is also a founder member of the Culinary Association of Wales, and Chair of the Mid- Wales region. A fervent participator in skills education and life- long learning, believing passionately that ‘knowledge not shared is wasted’. He was also a member for ten years of the National Culinary Team, and has travelled world wide to promote the fabulous food and drink of Wales. In his day job, Gareth is the Head Chef of the Wynnstay Hotel in Machynlleth.

 

 

13.00 - Simon Wright

Mae Simon Wright yn enwog am hyrwyddo bwyd a diod Cymru, amaethyddiaeth gynaliadwy a’r diwydiant lletygarwch.  Mae wedi rheoli bwytai yn Sir Gaerfyrddin ers 30 mlynedd ac wedi datblygu gyrfa fel darlledwr yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o raglenni teledu a radio, gan gynnwys ar gyfer y BBC a Sianel 4. Ef oedd ymgynghorydd bwytai Ramsay’s Kitchen Nightmare yn y DU ac Ewrop am 10 mlynedd, yn ogystal ag arolygydd bwyty ar gyfer Canllaw Bwyty’r AA. Yn 2010 cafodd ei enwi’n Llysgennad Bwyd Lleol Cymru a dyfarnwyd Gwobr Hyrwyddwr Gwir Flas Cymru iddo yng ngwobrau blynyddol Llywodraeth Cymru am ei ‘ymroddiad i fwyd a diod Gymreig’ Mae Simon wedi gwasanaethu ar Banel Sector Bwyd a Ffermio Llywodraeth Cymru ac wedi bod yn weithgar ers blynyddoedd lawer yn cyfrannu at bolisi bwyd ar bob lefel o lywodraeth gan gynnwys Strategaeth Fwyd Cymru a’r Cynllun Gweithredu Twristiaeth Bwyd. Yn ddiweddar mae Simon wedi bod yn gweithio gyda Choleg Sir Gar ar ddylunio cyrsiau addysg bellach yn seiliedig ar gynhyrchi bwyd cynaliadwy a lleol a gyda Chyngor Sir Caerfyrddin mewn ymdrechion radical gyda’r nod o roi bwyd lleol ar blât cyhoeddus. Bydd Simon yn cyflwyno Rhaglen Coginio24 ac yn cael ei gefnogi gan Gabi Fernandez-Gomez, Swyddog Ymgysylltu a Chyflogwyr yng Ngholeg Sir Gar. Bydd Gabi hefyd yn dod a myfyrwyr sydd wedi elwa o’r rhaglen Coginio24 , sy’n cael ei chyflwyno gan Goleg Sir Gar.

Simon Wright is a renowned champion of Welsh food and drink produce, sustainable agriculture and the hospitality industry.  He has managed restaurants in Carmarthenshire for over 30 years and has developed a career as a broadcaster participating in a range of TV and radio programmes, including for the BBC and Channel 4.  He was the restaurant consultant for Ramsay’s Kitchen Nightmares in the UK and Europe for 10 years, as well as a restaurant inspector for the AA’s Restaurant Guide.  In 2010 he was named the Local Food Ambassador for Wales and was awarded the Wales True Taste Champion Award in the Welsh Government’s annual awards for his “dedication and devotion to Welsh food and drink”. Simon has served on the Welsh Government Food and Farming Sector Panel and has been active for many years in contributing to food policy at all levels of government including the Food Strategy for Wales and the Food Tourism Action Plan. Most recently he has been working with Coleg Sir Gâr on designing further education courses based on sustainable and local food production and with Carmarthenshire County Council in radical efforts aimed at putting local food on the public plate.

 

 

14.00 - Barny Haughton

Mae Barny Haughton yn gogydd, fwytywr, athro ysgol goginio ac yn arloeswr bwyd eco. Mae wedi rhedeg tri bwyty arobryn ym Mryste dros y 25 mlynedd diwethaf (Rocinantes, Quartier Vert a Bordeaux Quay). Mae’n fwyaf adnabyddus am ei waith yn Square Food Foundation, Ysgol Goginio a Chegin Cymunedol ym Mriste, lle mae’n gyfarwyddwr a phennaeth, yn dysgu pobl o bod cefndir i goginio bwyd o’r newydd. Mae Barny yn Athro Astudiaethau Addysg Bwyd ym Mhrifysol Gwyddorau Gastronomig yn yr Eidal, yn Aelod o Academi’r Celfyddydau Coginio ac yn gynghorydd i’r beirniaid ar gyfer Gwobrau Bwyd Organig y Soil Association. Mae Barny yn rhoi sgyrsiau ac arddangosfeydd yn rheolaidd mewn cynadleddau bwyd, gwyliau, ysgolion a  phrosiectau cymunedol.

Barny Haughton is a chef, restauranteur, cookery school teacher and Eco Food Pioneer. He has run three award winning restaurants in  Bristol over the last 25 years (Rocinantes, Quartier Vert and Bordeaux Quay). He is best know for his work at Square Food Foundation, Bristol’s Cookery School & Community Kitchen where he is Director and Head Teacher, teaching people from all walks of life to cook food from scratch. Barny is also professor of Food Education Studies at the University of Gastronomic Sciences in Italy, a member of the Academy of Culinary Arts and an advisor to the judges for the Soil Association’s Organic Food Awards. Barny regularly gives talks and demonstrations at food conferences, festivals, schools and community projects.

 

 

15.00 - Hywel Jones

Ail sesiwn coginio gan Cogydd Gweithredol Restaurant Hywel Jones  by Lucknam Park.

A second cookery session with Executive Chef of Restaurant Hywel Jones by Lucknam Park.

 

 

16.00 - Divya Singh and Shyann Lewis

Mae Divya Singh a Shyann Lewis yn fyfyrwyr y Drindod Dewi Sant ac yn Inspire Interns sy’n gweithio i hyrwyddo cynaliadwyedd ar gampws Llambed. Fel myfyrwyr o wlad St. Vincent a’r Grenadines, mae byw yn Llambed wedi rhoi gwerthfawrogiad mawr iddynt am ddiwylliant a bwyd Cymru. Yn debyg i Gymru, mae gan y Caribî hefyd ddiwylliant bywiog a bwyd unigryw iawn, y maent yn gyffrous i’w rannu gyda chi i gyd!

Divya Singh and Shyann Lewis are UWTSD students and Inspire Interns who work to promote sustainability on the Lampeter campus. As students from the country of St. Vincent and the Grenadines, living in Lampeter has given them a great appreciation for Welsh Culture and Food. Similar to Wales, the Caribbean also has a vibrant culture and very unique food, which they are excited to share with you all!

 

 

Privacy Policy

SITE DESIGNED AND MAINTAINED BY

Y STIWDIO BRINT