Y BABELL ADLONIANT 2022  | ENTERTAINMENT TENT 2022

Rydym yn falch o gyhoeddi y byddwn yn cynnwys Pabell Adloniant yn y digwyddiad eleni eto, sydd yn arddangos amrywiaeth o berfformwyr lleol talentog. Maent yn rhoi o'u hamser yn wirfoddol i gefnogi'r digwyddiad; dewch i fwynhau'r hyn sydd ganddynt i'w gynnig.

Gweler isod amserlen adloniant y dydd.

 

We are pleased to announce that we will be including an Entertainment tent at this year’s event again, showcasing a variety of talented local performers. They are giving voluntarily of their time to support the event; come and enjoy what they have to offer.

See below for the enterteinment timetable for the day.

10.00 - Sound Bath |  Hara Willow & Ashley Ward

Sesiwn sŵn atmosfferig trwy defnyddio gong, powlenni, llais ag offerynnau arall i creu cwmwl haenol o synau i ymlacio i.

An atmospheric sound session using gong, singing bowls, voice and other instruments to create a layered cloud of frequencies to relax into.

 

 

10.30 - Clwb Iwcwleili Llambed | Lampeter Ukulele Club

Ymunwch â Chlwb Iwcwleili Llambed wrth iddynt eich dyddani gyda chasgliad o ganeuon poblogaidd.

Join Lampeter Ukulele Club as they play an eclectic mix of songs to entertain you.

 

 

11.15 - The Song Smiths

Mae'r Song Smiths yn rhychwantu steiliau a chenedlaethau. Cymysgedd eclectig o arddulliau fydd yn codi gwên :)

The Song Smiths span genres and generations. An eclectic mix of styles and smiles :)

 

 

12.00 - Mike Bridge

Mae Mike yn canu ac yn chwarae gitâr, ac yn perfformio dewis o ganeunon ei hun ymysg caneuon eraill.

Mike is a charismatic singer and guitar player, performing a selection of his own songs and covers.

 

 

12.45 - Sara Bee and Pete Lumby

Mae Sara a Pete yn dod â chyfuniad o lais, gitâr ag allweddell i chi wrth iddyn nhw berfformio cymysgedd gwych o chaneuon i'ch diddanu.

Sara and Pete bring you a blend of voice, guitar and keyboard as they perform a great mix of  songs to entertain you.

 

 

13.30 - Tribal Unity Wales

Set ddawns hyfryd steil FatchanceBellydance gan Tribal Unity Wales; steil o ddawns a ddaeth i Geredigion gyda Wendy Steele yr holl ffordd o Essex!

A captivating and beautiful FatchanceBellydance dance set by Tribal Unity Wales, a dance style brought to Ceredigion by Wendy Steele all the way from Essex!

 

 

14.15 - Red Heron Poets

Mae Beirdd Y Crëyr Coch yn grŵp o feirdd arobryn a gyfarfu yng Ngweithdy Awduron Llanbedr Pont Steffan, y grŵp wythnosol a sefydlwyd gan Gillian Clarke yn 1984. Maent yn cynnwys Kathy Miles a Karen Brewer. Byddant yn darllen o'u gwaith diweddar, gydag ychydig o ffefrynnau.

The Red Heron Poets are a group of prize-winning poets who met in Lampeter Writers' Workshop, the weekly group founded by Gillian Clarke in 1984. They include Kathy Miles and Karen Brewer. They will be reading from their recent work, with a few favourites.

 

 

15.00 - Yeller Dog String Band

Cerddoraieth bywiog wrth band "Hen Amser Americanaidd", Yeller Dog String Band.

Foot-stompingly good music from "American Old Time" band, Yeller Dog String Band.

 

15.45 - Larry Newland

Mae Larry yn canwr a gitarydd 'blues', a byddwch wedi'ch gludo i'ch seddi wrth wrando ar ei set egnïol, graeanol.

Larry is a blues guitarist and vocalist, and will keep you glued to your seat with his gravelly, energetic set.

 

 

 

Mae croeso i chi gysylltu â ni gydag unrhyw ymholid drwy ebost unrhyw bryd:

 foodfest@lampeterevents.co.uk - diolch.

You are welcome to contact us with any enquiries through email at any time :

foodfest@lampeterevents.co.uk - thank you.

 

 

Privacy Policy

SITE DESIGNED AND MAINTAINED BY

Y STIWDIO BRINT